Kupujete pozemok? Na toto dajte pozor!

Kúpa pozemku môže byť skvelou investíciou. Môžete si na ňom postaviť investičnú nehnuteľnosť alebo svoj vlastný dom. Aj bez stavby môže byť pozemok vysoko výnosným. Ako obmedzený zdroj sa hodnota pôdy zvyšuje s rozvojom oblasti a rastúcim dopytom po nehnuteľnostiach. V nasledujúcich riadkoch predstavíme aspekty, na ktoré sa musíte zamerať, aby ste sa vyhli potencionálnym chybám pri takejto kúpe.

Veľkosť pozemku

Pri kupovaní pozemku a zvažovaní veľkosti domu je dôležité zohľadniť, že veľkosť domu nemožno oddeľovať od veľkosti pozemku. Prečo je to dôležité? Je to preto, že existujú obmedzenia týkajúce sa rozmerov stavieb na danom pozemku. To znamená, že celá plocha pozemku nemôže byť využitá pre konštrukciu domu. Toto obmedzenie sa vyjadruje pomocou koeficientu zastavanosti, ktorý sa líši v rôznych lokalitách.

Okrem toho je dôležité zvážiť aj výšku domu, ktorá je rovnako obmedzená v závislosti od umiestnenia pozemku. Je preto nevyhnutné získať presné informácie o týchto obmedzeniach ešte pred výberom pozemku. Tým sa vyhnete situáciám, kedy by ste chceli postaviť napríklad dvojpodlažný dom na pozemku, kde je povolená len výstavba jednopodlažného domu.

Právny stav pozemku

Pred samotnou kúpou je nevyhnutné overiť právny stav pozemku. Detailné informácie môžete získať z listu vlastníctva, ktorý je k dispozícii na katastrálnom portáli. Je dôležité zistiť, či osoba, ktorá pozemok ponúka, je skutočným vlastníkom alebo má potrebné oprávnenie na predaj. Taktiež je dôležité preskúmať, či na liste vlastníctva nie sú žiadne obmedzenia, ako sú napríklad vecné ťarchy.

Charakter pozemku

Je nevyhnutné overiť, či je pozemok vhodný na stavbu. Každá obec má vypracovaný územný plán, ktorý stanovuje, ktoré pozemky sú určené na výstavbu a ktoré nie. Taktiež sa musíte informovať o eventuálnych obmedzeniach, ktoré môžu ovplyvniť vašu budúcu stavbu. Je nevyhnutné overiť, či je pozemok klasifikovaný ako “C”. Táto klasifikácia vám umožňuje získať stavebné povolenie bez zbytočných obmedzení.

Pripojenie na inžinierske siete

Taktiež je vhodné overiť možnosť pripojenia sa na inžinierske siete, pričom je odporúčané obrátiť sa priamo na správcov sietí. Je dôležité zistiť aj prípadné obmedzenia vyplývajúce z nedostatočnej kapacity existujúcich sietí, ako sú verejný vodovod, kanalizácia, elektrické vedenie, plynovod a ďalšie. Treba však mať na pamäti, že nemožnosť pripojenia sa na niektorú zo sietí nemusí nutne predstavovať patovú situáciu. V mnohých prípadoch je možné nahradiť neexistujúce pripojenie na verejnú kanalizáciu pomocou žumpy, zabezpečiť zásobovanie vodou zo studne a v prípade vykurovania elektrickým kotlom nie je plynné pripojenie nevyhnutné.

Ochranné pásma stavieb

Je dôležité skontrolovať, či váš pozemok nespadá do ochranného pásma (podzemný plynovod, elektroinštalácie, vodovod, kanalizačné rozvody, závlahové potrubie a iné). Medzi ďalšie ochranné pásma patria aj ochranné pásmo ciest, železníc, pohrebísk, letiska a iné. Tieto obmedzenia môžu mať významný vplyv na možnosť výstavby na pozemku. V niektorých prípadoch môže byť výstavba obmedzená, prípadne aj neprípustná do určitej vzdialenosti.

Related Posts