Dôležité informácie o dani z nehnuteľnosti v roku 2024

Blíži sa konečný termín pre podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností. V nasledujúcich riadkoch nájdete informácie, ktoré vám umožnia lepšie pochopiť tento proces. Je dôležité vedieť, že nie každý vlastník nehnuteľnosti musí podať daňové priznanie. Táto povinnosť nastáva iba v prípade zmeny vlastníctva, správy, nájmu alebo užívania vašej nehnuteľnosti.

Kto je povinný je podať daňové priznanie

Nie každý majiteľ nehnuteľnosti je povinný podať daňové priznanie. Ak sa vo vašom vlastníctve, nájme alebo užívaní nehnuteľností nič nezmenilo, nemusíte podať priznanie. Táto povinnosť nastáva len pri zmene vlastníctva, správy, nájmu alebo užívania nehnuteľností v uplynulom roku.

Druhy dane z nehnuteľností

Existujú tri hlavné kategórie dane z nehnuteľností:

  1. Daň zo stavieb– vrátane domov, chaty, garáže, drobnej stavby, letnej kuchynky a podobne.
  2. Daň z bytov a nebytových priestorov– zahrňujú byty v bytovom dome a zmeny v užívaní častí bytu.
  3. Daň z pozemkov– ako sú záhradky, dvory, stavebné pozemky, lesy, vinice a iné.

Zmeny, ktoré ovplyvňujú daňové priznanie

Dôležité zmeny zahŕňajú nákup, predaj, darovanie alebo zdedenie nehnuteľnosti, zmeny v druhu alebo výmere pozemku a podobne. Medzi tieto zmeny patria aj zbúranie stavby, rozvod a s ním súvisiace vysporiadanie, či získanie právoplatného alebo dodatočného stavebného povolenia. Ak ste postavení pred niektorú z týchto situácií, je potrebné podať daňové priznanie.

Kedy a kde podať daňové priznanie

Daňové priznanie podávajte na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade, v ktorého katastri sa nehnuteľnosť nachádza. Formulár si môžete stiahnuť z webu Ministerstva financií alebo požiadať priamo na úrade. Pri zmenách v období medzi 2.1.2023 a 1.1.2024 je termín na podanie do 31. januára 2024.

Výpočet dane z nehnuteľnosti

Daň z nehnuteľností sa nevypočíta vo vašom daňovom priznaní. Informácie, ktoré poskytnete, poslúžia mestu alebo obci na výpočet dane. Rozhodnutie o výške dane dostanete zvyčajne v marci alebo apríli. Niektoré skupiny občanov, ako napríklad seniori, ŤZP alebo osoby v hmotnej núdzi, môžu mať nárok na úľavu alebo oslobodenie od dane. Pri požiadavke o úľavu je dôležité podať ju do 31. januára.

Sankcie pri nepodaní daňového priznania

Ak nedodržíte zákonný termín pre podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností, môžete čeliť finančným sankciám. Pokuty sa pohybujú od 10 € do 3 000 €, pričom maximálna výška pokuty nesmie presiahnuť sumu vyčíslenej dane. Napríklad, ak by vám bola vypočítaná daň z nehnuteľnosti vo výške 15 €, výška pokuty by neprekročila túto sumu. Je preto v záujme každého vlastníka nehnuteľnosti, aby si uvedomil význam zachovania zákonných termínov a predišiel tak potenciálnym finančným stratám a komplikáciám súvisiacim s nesplnením tejto povinnosti.

Related Posts